case_large_authority

Kund: Stor myndighet

Infozone fick helhetsansvaret att byta ut myndighetens IT-plattform. Plattformen togs fram för att skapa en ny modern arbetsplats där arbetssätt som mobilitet samt autonomitet är ledande och där användbarhet ligger i fokus. Plattformen är designad för att uppfylla de effektmål som myndigheten kravställde till projektet.

Projektmålen:

E1 – Mobila medarbetare

E2 – Ökad flexibilitet och dynamik i basplattform och systemlösningar

E3 – Användarvänligt och attraktivt IT-stöd

E4 – Enklare att samarbeta internt och externt såväl lokalt som globalt

E5 – Underlättad resultatstyrning och resultatuppföljning

E6 – Effektivare informationsförsörjning

E7 – Ökad kostnadseffektivitet gällande drift & underhåll av IT-stödet

Våren 2009 arbetades den tekniska designen fram för den nya basplattformen, resultatet blev en teknisk dokumentation och plan med koppling till effektmålen i projektdirektivet. Samtliga effektmål bidrar till att förbättra myndighetens interna administrativa effektivitet. Även samarbetet med andra organisationer och myndigheter stöds i ökad grad, såväl nationellt som internationellt i och med den mobila lösningen, bland annat ökad möjlighet att arbeta på distans.

Myndigheten med alla dess sektionskanslier runt om i världen, ofta på utsatta, tekniskt och infrastrukturellt svaga lokationer, ställde som krav att ”allt skulle fungera överallt” och att funktion och drift skulle skötas från en central plats, vilket i myndighetens fall är Stockholm.

Basplattformen innehöll en Microsoft Windows 7 klientdator (laptop) och en centraliserad och viritualiserad servermiljö baserad på Citrix XenServer samt en renodlad Microsoft miljö, med Windows Server 2008 R2 som grund för plattformen. Grundfilosofin var att främja användbarhet, mobilitet och säkerhet. För att skapa mobilitet i plattformen beslutades att några av de mest använda och kritiska systemen och dess information skulle finnas tillgängliga även offline och ha en synkroniseringsfunktion.

En ny XenApp 6.5 miljö svarade för applikationsleverans och den befintliga Novellplattformen avvecklades. Samtliga infrastrukturtjänster som AD, DHCP, DNS, SQL och lastbalansering installerades. Klienterna hanterades av en ny SCCM miljö som även användes för att rulla ut Windows 7 till myndighetens globala organisation. SCOM implementerades för övervakning.

För att kvalitetssäkra de olika delleveranserna inom projektet genomfördes ett antal genomlysningar av systemen och återkommande avstämningar gjordes för att kunna kvalitetssäkra den egna leveransen inom projektet. Under projektets gång skedde regelbundna möten med ServiceDesk (Myndighetens IT-support) för att kontinuerligt fånga och följa upp upplevda problem/önskemål i takt med att delleveranserna gjordes. Vid de tillfällen då problem eskalerats fanns en särskild grupp från Infozone tillsatt för att med ökad intensitet hantera uppkomna ärenden och problem.

Drift

Under införandet av den nya plattformen samt fram till att myndigheten var färdiga med att upphandla Outsourcad drift av plattformen ansvarade och hanterade Infozone driften av hela miljön. Detta driftupplägg visade sig fungera mycket väl. Några av fördelarna var bland annat att samma resurser som svarat för design och implementation av miljön, även var ansvariga för drift. Detta förkortade drastiskt ledtider för felrättning, change requests och framför allt så krävdes långt färre resurser för driften än vad som hade krävts vid en sedvanlig överlämning till en ny driftsorganisation.